So Core! So High! So Young!

Photo by Xu yinliang(徐寅良)