Ayers爱乐诗越南手工吉他工厂 招聘启事


【公司名称】
 Ayers爱乐诗手工吉他公司  http://www.ayersguitar.com/ch/
                                                                                                                                                               
【工作职缺】
木吉他工厂管理人员 1~2名
                                                                               
【工作内容】
  1. 改善工厂制程  
  2. 工厂机械改造
3. 工厂人员管理                                                                         
                                                                               
【征求条件】
1. 了解吉他制程、精通木吉他相关机械改造、能协助工厂制程之改善
2. 吉他工厂经验3年以上
3. 对吉他本身具基本弹奏能力及维修能力                                                                             
                                                                               
【工作地点】
 越南 胡志明市 爱乐诗工厂
                                                                               
【工作时间】
 依工厂规定
                                                                                                                                        
【月休】
 依工厂规定、每三个月返乡假一周
                                                                     
【公司福利】
 社会保险、年终奖金…


【薪资范围】
面议 (依工作经验及能力调整)


【联络人/连络方式】
请寄履历至: guitars@ayersmusic.com